KVKK Ve Aydınlatma Metni

KVKK Ve Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

MAHZEN OTEL  LTD. ŞTİ. (“MAHZEN CAVE HOTEL”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine önem veriyor ve bu itibarla hizmetlerimizden faydalanan misafirlerimiz dahil, MAHZEN CAVE HOTEL ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında aşağıdaki hususları aydınlatma yükümlülüğümüzün gereğini yerine getirmek amacıyla bilgilerinize sunuyoruz.

Kişisel verilerin korunması, MAHZEN CAVE HOTEL’ in temel politikaları arasında olup, işletmemizin varlığı süresince kişisel verilerin gizliliğine öncelikli önem vermiş, bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatı vermiştir. MAHZEN CAVE HOTEL, KVK Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı kabul ve taahhüt etmektedir. Bu sorumluluğumuzun tam bilinciyle ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, MAHZEN CAVE HOTEL tarafından sunulan ürün ve hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, Şirketimiz tarafından en iyi şekilde koruma altında işlenebilmektedir.

Kurumumuzda Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Çalışan, Dış Denetçi, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Müşteri Misafiri, Yabancı Müşteriler, Stajyer, Ziyaretçi, Kolluk Kuvvetleri Personeli, Veli / Vasi / Temsilci, Referans, İş Yeri Hekimi, Çalışan gibi ilgili kişi tiplerinde  kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, mesleki deneyim, işlem güvenliği, pazarlama, sağlık bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar, özlük, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, hukuki işlem, dernek üyeliği, felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar, biyometrik veri, risk yönetim, fiziksel mekan güvenliği kişisel verileri bulunmaktadır.

MAHZEN CAVE HOTEL olarak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında ifade edilen hukuka uygunluk nedenleri gereği veya veri sahiplerinin rızasıyla elde edilmiş kişisel verileriniz;

Misafir rezervasyon süreçlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması, misafir karşılama sürecinde misafirlerimizin memnuniyetine yönelik bekleme zamanın kısaltılması, misafir şikayetlerinin yönetimi ve çözümü, misafirlerimizin emanet süreçlerinin yönetilmesi, misafirlerimizin otelimiz içinde aldıkları ilave hizmetlerin kaydının tutulması, konaklama hizmetlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi, misafir memnuniyetinin en üst düzeyde sağlanabilmesi, misafir unutulan eşyaların takibinin yapılması, otelimiz ve misafirlerimizin arasındaki finansal ilişkinin düzenlenmesi, faturalandırma süreçlerinin yönetilmesi, otelimizde gerçekleşen organizasyonların  sorunsuz bir şekilde tamamlanması ve misafirlerimizin memnun bir şekilde otelden uğurlanmasının sağlanması, misafirlerimize ve otelimize gelen kargo takiplerinin yapılması amacıyla,

Otelimizin kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek, kolluk kuvvetlerine bildirim yapabilmesi, otelimizin ve müşterilerimizin fiziksel güvenliğinin sağlanması ve ziyaretçi kayıtlarının yapılabilmesi amacıyla,

Misafir, ziyaretçilerimizin güvenli ve kesintisiz olarak internete bağlanabilmesi ve aynı zamanda kanunu yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla,

Restoranımızın en yüksek kalite de hizmet sağlayabilmesi için yapılan sağlık kalite ve hijyen denetim faaliyetlerinin yürütülebilmesi, bu faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi, gıda ve kalite konusunda denetimlerin yapılması, otelimizde gerçekleşen organizasyonlarda, ikram ve sunumların düzenlenebilmesi amacıyla,

Çalışanlarımız, acentalarımız, tedarikçilerimizle yaptığımız sözleşmelerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, otelimiz için gerekli olan satın alımları yaparken gerekli olabilecek finansal paylaşımların ve teknik servis faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla,

İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, stajyer ve aday çalışanların seçim faaliyetlerinin yürütülmesi, çalışanların ücret politikalarının yürütülmesi, çalışanlarımızın yan haklarının korunması ve yerine getirilebilmesi, çalışanlarımızın sorumluluklarına ait kayıtların tutulabilmesi, çalışanlarımızın vardiyalarının ayarlanması amacıyla,

MAHZEN CAVE  HOTEL tarafından işlenmektedir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, MAHZEN CAVE HOTEL’ e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine kaydedilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak kaydıyla, size bu hizmeti sunabilmemiz için yurt içindeki iş/çözüm ortaklarımıza ve kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan toplanabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun çerçevesinde kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesi talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesi veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme talep etme haklarınız mevcuttur.

Yukardaki maddelerde geçen haklarınızı “MAHZEN CAVE HOTEL KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu” nu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle yapabilirsiniz:

  • Adrese elden yapılan başvuru: İlgili kişinin “MAHZEN CAVE HOTEL KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu” nu doldurup, Kişisel verileriniz ile ilgili işlemin yapılmasını istediğiniz Veri Sorumlusunun yukarıda belirtilen adresine bizzat yapacağı başvurudur. Başvuru esnasında kimliğini ibraz etmesi gerekmektedir.

 

  • Noter aracılığı ile başvuru: İlgili kişinin noter tarafından tasdiklenmiş “MAHZEN CAVE  HOTEL KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu” nu iadeli/taahhütlü olarak belirtilen adrese göndermesi veya noter tarafından belirtilen adrese gönderilerek yapılan başvurudur. Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

MAHZEN CAVE HOTEL, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’nin” yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.